Grunnforsikring

Alle medlemmer med unntak av studentmedlemmer i Bibliotekarforbundet er automatisk omfattet av den obligatoriske grunnforsikringen, dersom de ikke skriftlig har reservert deg.

forsikringspakke.jpg

Forsikringen består av tre dekninger, som ikke kan kjøpes hver for seg:

  • Livsforsikring
  • Uføreforsikring
  • Ulykkesforsikring

Alt dette har du inkludert i medlemskapet for kun kr 149 per måned.

Livsforsikring

Ved død blir forsikringssummen på kr 500 000 utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, uansett dødsårsak, ut det året du fyller 70 år.

Uføreforsikring

Forsikringssummen på uføreforsikringen er kr 400 000. Beløpet trappes ned etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år. 

Eksempel: 
Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt: 

30 år: kr 350 000
40 år: kr 250 000
50 år: kr 150 000 

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved død og/eller uførhet?

Dersom du ønsker høyere forsikringssum, utover det som inkluderes i den obligatoriske grunnforsikringen, kan du kjøpe ekstra livs- og/eller uføreforsikring for deg og din ektefelle/samboer.

Les mer om Bibliotekarforbundets tilleggsforsikringer her:

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut året de fyller 70.

Familiesammensetning Medlem Ektefelle/ Samboer Barn
Medlem 2 000 000    
Medlem med ektefelle/ samboer 1 000 000 1 000 000  
Medlem med ektefelle/ samboer og barn 600 000 600 000 1 200 000
Medlem med barn 1 000 000   1 200 000

Forsikringssummen for barn gjelder per barn.

Behandlingsutgifter

Ulykkesforsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkesskade. 

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved ulykke? 

 

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.

Spørsmål og svar